ihaleye katılımda faaliyet alanı

İhaleye katılımda faaliyet alanı

4734 sayılı Kamu ihale kanunu’ na tabi ihalelerde daha önceki yıllarda ihaleye katılımda yeterlilik şartı olarak isteklilerden faaliyet alanında iştigal ettiklerine dair faaliyet belgesi veyahut oda kayıt belgesi istenmekteydi. Ancak son mevzuat düzenlemeleri ile birlikte e-ihale sistemine tam geçiş ile birlikte bu belge isteği tarihe karışmıştır. Daha önceki yıllarda aşağıdaki şekilde ihaleye katılım evrağı verilmesi zorunluluktu.

Kamu İhale Kanunu

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Yukarıda gördüğünüz üzere eski sistemdeki bir ihale ilanı ve idari şartname yeterlilik kriterlerini göstermektedir. Şuan ki sistemde bu evraklar istenmemektedir.

İhaleye katılan firma, o faaliyet alanında olmak zorunda mı?

Yeni sistem ile birlikte faaliyet belgesi artık yeterlilik kriteri olarak istenmemektedir. Ancak ihaleye katılan firmalar o faaliyet alanı içerisinde olma zorunluluğu konusu halen bazı idare ve isteklilerin kafasını karıştırmaktadır. Önce genel kanun olan Türk ticaret kanunu’ na baktığımızda süreci 2012 yılı öncesi ve sonrası olarak 2 kısma ayırmalıyız.

Türk ticaret kanunu açısından faaliyet alanı

Türk Ticaret Kanunu 137. Madde – Şahısların Ehliyeti (2012 öncesi)

Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.

Türk Ticaret Kanunu 125. Madde / 2. Fıkra – Tüzel kişilik ve ehliyet (2012 sonrası)

Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün
haklardan yararlanabilir
ve borçları üstlenebilirler.

01.07.2012 tarihinde ki ticaret kanunu değişikliği sebebiyle, şirketlerin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenmeleri ve faaliyet alanı bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı görülmektedir. Türk ticaret kanunu genel bir kanundur. 2012 öncesinde şirket sözleşmesinde belirtilen işlerin harici faaliyet alanında iştigal edilmez iken, 2012 sonrasında bütün alanlarda gerekli izin ve şartları taşıdıktan sonra iştigal edebilmektedirler.

Kamu ihale mevzuatı açısından faaliyet alanı

faaliyet alanı

4734 sayılı kamu ihale kanununda alanı ile ilgili aşağıda belirttiğimiz düzenleme şuan itibariyle geçerliliğini korumaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4. Madde Tanımlar

İstekli olabilecek : ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli sıfatını kazanmak için ihale konusu işte, faaliyet alanında bulunulması gerektiği hususunun dikkate alınacağını belirtmektedir. Şuan ki geçerli olan 4734 sayılı Kanun’ a göre faaliyet alanı şartı bulunmaktadır.

Ticaret kanunu (genel) ile Kamu ihale kanunu (özel) birbiriyle çelişmektedir.

Kamu ihale kurumu, faaliyet alanı görüşü

Kamu ihale kurumu faaliyet alanı konusunda geçmiş tarihte farklı farklı kararlar vermekle birlikte, bu hususta artık bir istikrarlı karara kavuşmuştur.

Kamu İhale Kurumu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret şirketlerinin ehliyetleri bakımından “ultra vires” ilkesini benimseyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlükten kaldırıldığı, bu bakımdan şirketlerin medeni haklardan yararlanma ve borç üstlenmeleri açısından Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen faaliyet alanlarının bağlayıcılığının kalmadığı, öte yandan Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğinde olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ve ikincil mevzuatında yer alan istekli olabilecek ve isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösteriyor olmaları şartının, yine kamu ihale mevzuatında yer alan ihale konusu iş veya belirlenen benzer işlerde iş deneyimine sahip olunmasıyla sağlanmış olacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerine bırakılan isteklinin benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi sunduğu tespit edildiğinden isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösteriyor olma şartını sağladığı sonucuna varılmıştır.

Kurum tarafından faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi üzerinden isteklinin iştigal ettiği alandan ziyade, iş bitirme belgesinin olup olmadığı üzerinden değerlendirme yapmıştır. Başka bir kararda ise “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesinde ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerinin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı anlaşılmaktadır.” diyerek konuyu kapatmıştır.


ihale faaliyet alanı sorularınız için,

İhaleden elendiniz mi? Faaliyet alanı ile ilgili bir probleminiz mi var? Hemen ücretsiz bilgi ve destek almak için bize ulaşın.

Scroll to Top