analiz

Aşırı düşük sorgulaması analiz işlemleri

İdarece özel imalat kalemlerine analiz girdisi düzenlemek zorundadır.

Bu itibarla, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak yukarıda KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2014/025 Gündem No :14 Karar Tarihi : 09.04.2014 Karar No : 2014/UY.II-1680

belirtilen iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve bu analizler esas alınarak oluşturulması gereken “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanmaksızın açıklama istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda, idarece açıklama istenilmesi gereken ve yukarıda belirtilen iş kalemlerine ait idarece anılan Tebliğ’in 38.1’inci maddesine göre oluşturulması gereken sıralı analiz girdileri listesinin oluşturulması, sıralı analiz girdileri listesi kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin oluşturulması, açıklama istenilmeyecek iş kalemleri/gruplarının belirlenmesi ve bahse konu hususlar belirlenip hazırlandıktan sonra bu hususlara uygun bir şekilde teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhale dokümanı veya aşırı düşük teklif yazısındaki analizlere firma itiraz etmezse , sonradan formatını değiştirmesi elenme sebebidir.2021

“İhale dokümanı içeriğinde idarece hazırlanmış olan detaylı iş kalemi analizlerine de yer verildiği anlaşılmış olup gerek ihale dokümanı temin edildiğinde gerekse kendisine aşırı düşük teklif sorgu yazısı tebliğ edildiğinde anılan analizlere ilişkin bir şikayet başvurusunda bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını idarenin hazırlamış olduğu söz konusu analizler ile aşırı düşük teklif sorgu yazısı ekinde yer alan bilgiler doğrultusunda hazırlaması, aksi takdirde hazırlanmış olan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif sorgulaması’ nda idarenin özel imalat olarak belirlediği iş kalemine analiz ile açıklama yapılması elenme sebebidir.2021

Öncelikle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan analiz içeriğinin aynı idarenin 2017/385580 İKN’li işinde yer alan özel çelik kapı imalatı ile aynı olması durumu, Tebliğ’in anılan maddesinde yer alan kamu kurum veya kuruluşlarınca yayınlanmış birim fiyat olarak ele alınması mümkün değildir. İsteklinin idarenin yalnızca tek kalem olarak belirlemiş olduğu iş kalemine ilişkin kendi analizini yapabilmesi durumunun kesinleşmiş olan ihale dokümanına aykırı hareket şeklinde ele alınması gerektiği, süresi içerisinde anılan iş kaleminin ayrıntılı şekilde analizinin hazırlanması gerektiği yönünde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı düşünüldüğünde, anılan iş kaleminin doküman gereği fiyat teklifi alma yoluyla açıklanması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup söz konusu kaleme ilişkin yapılan açıklama uygun bulunmamıştır.

Analizlerde özel pozlar enterpole edilmesi elenme sebebidir.2021

2021/UY.I-1139 nolu Kamu İhale Kurumu Kararın’ da

Açıklaması talep edilen 48.410.3901/A poz nolu “3 cm. Kalınlıkta Star Galaksy Plakalarla Asansör Sövesi Yapılması” iş kalemine ilişkin idare tarafından hazırlanmış olan analiz tablosu incelendiğinde, 3 cm x 30 cm x serbest boy plakaların kullanılmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifi içerisinde “2 cm black galaxy granit plaka”  girdilerine ait fiyatların yer aldığı, isteklinin açıklaması içerisinde söz konusu plakaların 3 cm olarak bulunmadığından 2 cm üzerinden alınan fiyat tekliflerinin 3 cm kalınlığına enterpole edildiği ve fiyatların bu şekilde kullanıldığının ifade edildiği anlaşılmış olmakla birlikte idarenin söz konusu iş kalemi içerisinde “Star Galaksy plakalar(3*30*serbest boy)” girdisine ilişkin olarak poz numarasını verdiği, isteklilerin açıklamalarında söz konusu poz numarasına ilişkin rayici kullanmalarının mümkün olduğu anlaşılmış olup istekli tarafından Teknik Şartname ve iş kalemi tariflerine uygun olmayan mala ilişkin teklif bedelinin oranlanarak açıklama da kullanılması da mevzuata uygun bulunmamıştır.

Analizlerde özel teklif istenen iş kalemi Kamu Rayicinde varsa kabul edilmek zorundadır.

2021/UY.I-1139 nolu Kamu İhale Kurumu Kararın’ da

Dilekçe içerisinde yer alan diğer bir iddia incelendiğinde KGM/17.081/K-1/AN pozuna ait 250 kg’a kadar ocak taşı için fatura ile açıklama yapılmasının analiz içeriğinde talep edilmesine karşın istekli tarafından analizle açıklama yapılmasının ihale dokümanına uygun olmadığından bahsedildiği, iddiaya konu iş kalemine ilişkin doküman içerisinde verilen analiz incelendiğinde analiz girdilerinden olan “250 kg a kadar ocak taşı” girdisinin yanında poz no yer almayıp “proforma taş” ibaresinin yer aldığı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu girdiye ilişkin olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan 08.105 poz nolu “ocak taşından 0.100-0.250 ton taşın hazırlanması” iş kalemi analizinden faydalanıldığı, söz konusu analizin bir kamu kurumu tarafından yayımlandığı göz önüne alındığında ve iş kaleminin tanımları benzer olduğundan anılan analizin burada kullanılmasının Tebliğ’in 45.1.13.(c)  uygun olacağı sonucuna ulaşılmış olup söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

400 hp yerine 462 hp asfalt kazıma makinası ile analizde açıklama yapılması kabul edilir mi?

Karar No: 2021/MK-379

Scroll to Top