Hakediş Hazırlanması

Ücretiz Destek ve Bilgi İçinTEMEL BİLGİLER

Hakediş ne demektir?

Hakediş yazılı veya sözlü olarak bağıtlanarak yapılan iş karşılığında yüklenicinin işverendeki alacağının hesaplanması demektir.

Taraflar arasında ilk başta bağıtlanan kurallara göre hazırlanır. Bundan sonraki aşamada tüm proses sözleşme hükümlerine göre icra edilecektir. Taraflarca mukavelenamelerin imza altına alınmadan önce tanzim ve evrelerini çok ayrıntılı bir biçimde özen göstererek tetkik etmeleri gerekir. Sözleşme muhatapları yapılacak her işlemin ileride hukuki bir sonuç doğuracağı yargıda’ ki dava dosyalarından anlaşılmaktadır.

Nitekim tahakkuk kısmı bu sürecin doğal sonucudur. Hayatımızın her alanında bu konu var olmasına rağmen, akitlerde yeterince özen gösterilmemektedir.

Ülkemizde Özel veya Kamu kuruluşlarının harcama kalemleri ve bireylerin ödeme belgelerine esas oluşturmaktadır. Kelime kullanımı açısından çok tercih edilmese de, günlük yaşantımızın içerisinde devamlı surette uygulamaktayız. Özetlersek aşağıdaki başlıklar halinde sıralayabiliriz.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları ödeme yaparken,
 • Şahıs ve Tüzel kişiliklerinin yaptığı ticari ödemeler,
 • Apartman aidatı ödemesi,
 • Satın alınan buzdolabının ödemesi,
 • Satın aldığınız otobüs bileti,
 • Maaş bordrosu,

vb. ezcümle harcama yapılmadan önce tahakkuka kadar ki sürece hakediş diyebiliriz. 2 Ana başlıkta özetleyebiliriz.

 1. Yazılı (Kuralları yazılı şekilde belirli olan kontrat’ a dayalı)
 2. Yazılı olmayan (şifahen kuralları belli olan)
hakediş fiyat farkı hesap tablosu
hakediş kapak
hakediş özeti
hakediş rapor

Nerede ve kimler kullanır?

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörün ihtiyaçları olan Yapım İşleri, Hizmet, Danışmanlık ve Mal Alımları ile bireylerin tüm işlerinde, yani hayatımızın bütünün de kullanılmaktadır.

Hakedişte hangi bilgiler vardır?

Hakediş, sözlü yapılabildiği gibi yazılı olarak da yapılabilmektedir. Çünkü her Kurum veya şirketin kendine özgü formatı vardır. Biçimden ziyade içeriğindeki bilgiler temelini oluşturur. Bu bilgileri ana başlık olarak sıralarsak;

 • İşveren ve Yüklenici taraf Bilgileri
 • İhaleli işlerde ihale bilgileri
 • Sözleşmenin bilgileri
 • İş Programı bilgileri
 • Sigorta (All Risk) poliçe bilgileri
 • Sözleşme Eki Teklif Birim Fiyat Cetveli
 • Teminat bilgileri ve Teminat Takip Tablosu
 • Ödenek Dilimleri ve İmalat / İhzarat İş Programı
 • Yapılan İşler Listesi
 • Yeşil Defter ve Yeşil Defter İcmali
 • İşçi alacakları ilan ve ilan kaldırma tutanağı
 • Kapak Sayfası
 • Endeksler (Fiyat farkı olan işlerde)
 • Fiyat farkı hesap tablosu
 • Hakediş İcmali ve Özeti
 • Ataşmanlar

özetle yukarıdaki bilgiler ile türevlerinde oluşmaktadır.

Hakediş ve Yasal Mevzuat

Ülkemizde’ ki ihale mevzuatına göre;

Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beş işgünü içinde düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan işler için, son hakediş evrağı bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.

Bu yüzden firmaların her ayın 1. ve 5. günleri arasında hakediş dilekçesi vermesi gerekir. İdare’ den ödeme alabilmek için öncelikle muhakkak yazılı dilekçe ile başvuru yapması gerekir.

İhtirazı kayıt nedir? Ne işe yarar?

Arapça kökenli bir kelime olup çekinme, sakınma anlamına gelmektedir. Firmaların düzenlenen istihkak belgeleri’ ne itirazını hukuki yolla belirtmek için ihtirazı kayıtla yazıp, başlıca çekinme/sakınma sebeplerini bütün yanlarıyla belirtir dilekçe de gerekçelerini yazması ile süreç son bulur.

İhale mevzuatı açısından ele alacak olursak YİGŞ görüldüğü üzere,

Yüklenicinin geçici hakediş’ lere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş evrağının “idareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş belgesinde yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici çekincelerini bu şekilde bildirmediği takdirde hakediş’ i olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

Düzenlemesiyle tüm ayrıntılarıyla açıklama yapılmıştır. Ancak, yasal mevzuatın teorideki hali ile uygulama arasında büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Yükleniciler açısından hakediş’ e ihtirazı kayıt

Firmaların herhangi bir ihtirazı kayıt halinde bilhassa bu durum idarece bu durum tehdit olarak algılanıyor ve müteahhitlerin ödemeleri geciktirilip, topyekun şantiye uygulamalarında art niyetli davranışlar sergilemesine sebep olmaktadır. Bu yüzden yükleniciler hak aramada problem yaşamaktadırlar. İdare ile ters düşüp en nihayetinde ödemelerinin gecikmemesi için itirazlarını yapamaz hale gelmişlerdir. Çünkü ödemeler ile ilgili takdir süreleri çok uzun tutulmuştur. Kurumların takdir ve uygulama isteğine bağlı olarak 1 ile 75 gün arasında işlem tesis etme hakkına sahiptir. Doğrusunu söylemek gerekirse Ülkemizde’ ki enflasyonist ortam ve işlerin süresi göze alındığında 75 gün yasal sürenin İdare açısından bir sopa görevi gördüğü açıktır.

Hakediş’ e itiraz nasıl yapılır?

Kamu Kurumu tarafından hazırlanan dosya incelendikten sonra ihtilaflar tespit edilecektir. Öncelikli olarak şifahen revize edilmesini talep eder. İdare bu hususları incelenip yine şifahen kabul etmez ise, yüklenici resmi işlemlere başlar. Detaylı itiraz sebeplerini belirten dilekçe hazırlanarak evrak kayıt numarası alınır. Arka kapak kısmına idareye verilen dilekçenin tarih ve sayısı belirtilerek ihtirazı kayıt ile yazılarak imza altına alınır.   

Hakedis-ihtirazi-kayit-ornegi

İdare açısından hakediş’ e ihtirazı kayıt

Yapılan itirazın İdare açısından aşağıdaki hukuki ve mali sorunların ortaya çıkması dolayısıyla şahıslarına yönelik bir tehdit unsuru olarak görmektedirler.

 1. Taraflar arasında ihtilaf ile imzalanan dosyaların iş bitiminden sonra yüklenici ile mahkemelik olunacaktır. Yüklenicinin yargıda haklı bulunması halinde şüphesiz oluşacak zarar Kamu personeline rücu edecektir.
 2. İdare açısından Sayıştay’ın Kamu Kurumlarını rutin incelemeye aldıklarında ile bakılan evraklar ihtilaflı dosyalardır.

Hakediş yasal ödeme süresi

İdarelerin takdirine bağlı olarak 2,5 aya kadar ödeme yapmama hakkına sahiptir.

Kamu ihale Mevzuatında bu durum,

İstihkak belgesi yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. Ödeme süresi için on beş günden farklı bir süre belirlenmesi öngörülüyor ise, öngörülen süre “on beş” ifadesi yerine yazılır. şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Hakediş Çeşitleri

Geçici veya Ara Hakediş

Belirli bir sözleşmeye göre yüklenimi başlayan veya devam eden bir işte geçici kabul onaylanma aşamasına kadar yapılan ara ödemelere geçici hakediş denmektedir. İdare gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere geçici kabulden sonra kesin kabule kadar ek geçici hakediş düzenler. Bunlar da iki bölüme ayrılmaktadır.

Birim fiyat esasına göre olan işlerde

 • Mukavele ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya sonradan hazırlanan yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler çıkartılır. Daha sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde tamamlanır.
 • Firma tarafından herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermeyecektir.
 • Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları ödenecektir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilecektir.

Anahtar teslim götürü bedel işlerde

Sözleşmeye esas ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden genelde yazılı esaslara göre ödenecektir. Karma sözleşmelerde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde; birim fiyat teklif alınan iş kısımlarında birinci fıkrada belirtilen, anahtar teslimi götürü bedel yapılan iş kısımlarında ise ikinci fıkrada belirtilen esaslara uyulacaktır.

Kesin Hakediş – Kesin Hesap

Sözleşme hükümleri tamamlanmış ve geçici kabulü yapılan işlerin devamında yapılan son hakediş’ e denir. Kesin hesap da kendi içerisinde iki bölümden oluşur.

Teklif Birim Fiyatlı İşler de Kesin Hesap

UYGULAMA İLKELERİ
 • İşin geçici kabulü yapılmalıdır.
 • İlk olarak daha önce ödemeye esas miktarlara itibar edilmeden yeniden metrajlar hesaplanıp karşılıklı olarak imzalanmalıdır.
 • Taraflar asaleten veya vekaleten hazır bulunmalıdır. Edimin ifa sahibi tarafından hazır bulunulmaması halinde kontrol teşkilatınca resen düzenleme yapılacaktır.
 • Kabulden en geç 180 gün içerisinde muhakkak tamamlanması gerekir.
 • Kontrollük tarafından hazırlanan hesaplar ilgili firmaya incelenmek üzere 60 gün süre verilecektir.

Anahtar Teslim İşlerde Kesin Hesap

Uygulama ilke farkları

Genel itibariyle teklif birim fiyatlı işler ile aynı ilkelere sahip olmak ile beraber aşağıda belirtilen farklılar bulunmaktadır.

 • Yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları evvela idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteme hakkına sahiptir.
 • Yüklenicinin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük sürede hesapları incelemesi halinde, idarenin altı aylık inceleme süresi, yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar.
 • Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından imza altına alınacaktır.
 • Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş evrağına geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar çıkartılacaktır.
 • Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tahsil edilecektir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hesap düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar arttırılacaktır. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmeyecektir.
 • Müteahhit kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshedilmesi halinde; yapılan kesin hesap sonucunda borçlu durumda ise, idarenin en az on beş gün süreli ihtarına rağmen ödenmemesi halinde borç kesin teminattan karşılanır, teminatın yeterli olmaması halinde ise genel hükümlere göre tahsilatı yapılacaktır. Firmanın alacaklı durumda olması halinde yasal mevzuat çerçevesinde ödemesi yapılacaktır.

Hakediş düzeltme işlemi

İhale Mevzuatında bu husus ile ilgili;

Geçici istihkak belgesi, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş belgesinde bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakedişe eklenir

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Hakediş’ ten yapılan kesintiler

Gelir / Kurumlar Vergi Kesintisi

Yıllara sari (birden fazla takvim yılı) gerçekleşen yapım işlerinden dolayı alınan peşin vergidir. Kamu firmanızın kar etmiş olup olmadığına bakmaksızın her şeye rağmen önden ihale bedeli üzerinden aldığı vergidir.04.02.20221 tarih ve 31385 sayılı resmi gazete de 3491 sayılı karar ile oranları değişmiştir. Bu kararda;

04.02.20221 tarih ve 31385 sayılı resmi gazete de 3491 sayılı kararda;

Gelir vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili iş yaptırtan Kurumların firmalara yaptıkları hakediş ödemelerinden %5,

kesileceği belirtilmiştir. Ancak bu verginin bazı bölgelerde istisnası bulunmaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesi;

Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi ile yükümlü olduğu; 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, yönetici şirketin bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yıllara sari işlerde sözleşme bedeli üzerinden yapılan istihkak tutarı üzerinden %5 vergi kesilerek ilgili vergi dairesine ödenecektir. Devam eden bir işte, kazancınızın veya zararınızın belli olmamasına rağmen %5 gibi peşin vergi tahakkuk ettirilmesi, yüklenici kar oranının %10 olduğu düşünüldüğünde bazı haksızlıklara sebebiyet vermektedir. Çünkü Ülkemiz’ deki vergi mükellefleri çok iyi bilmektedirler ki, vergi dairesinden alacağını alabilmesi için imkansızın biraz üzerinde işler başarması gerekir.

Gelir vergisi kararı için tıklayınız.

Hakediş Damga Vergisi Kesintisi

Damga vergisi nedir?

Gerçek kişiler veya Kuruluşlar arasındaki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen evraklardan alınan harç tutarıdır.

Sözleşme damga vergisi

Kamu Kurum ve Kuruluş ile Özel Sektör projelerinde yeşil defter, ataşman , hakediş ile şantiye şeflerinin zaman kaybedip günlerce şantiye kontrolünü bırakmasını istemeyen firmalara sunmuş olduğumuz bir hizmettir.

Sözleşme damga vergisi oranı

4734 sayılı İhale Kanun kapsamına göre ihalesi gerçekleştirilen işlerde kısacası sözleşme imzalanabilmesi için sözleşme daveti ile birlikte Vergi dairesine tahakkuk ettirilip ödenmesi gerekmektedir. Bu oran sözleşme bedeli üzerinden % 0,948 tahsil edilecektir. E-Dilek’ çe ile Vergi dairesine gitmeden yatırabilirsiniz.

Sözleşme damga vergisi hesaplama

Örneğin, herhangi bir ihalenin uhdenizde kalması halinde teklif tutarınız üzerinden hesaplanması gerekir. 100.000,00 TL’ lik bir ihale damga vergisi için 100.000,00 TL x 0,00948 ile çarptığınızda 948,00 TL damga vergisi ödemesi yapmanız gerekmektedir.

Sözleşme damga vergisi dilekçe örneği için tıklayınız.

Sözleşme Karar Pulu

İstekli sıfatı ile katıldığınız herhangi bir ihalenin uhdenizde kalması halinde davet yazısının gelmesine müteakip ödenmesi gereken vergi türüdür.

KARAR PULU HESAPLAMA

İhale teklif bedeli üzerinden % 0,569 tahsil edilecektir. Örneğin, 50.000,00 TL’ lik bir sözleşme için 50.000,00 TL x 0,00569 tl =284,50 TL sözleşme karar pulu ödenmesi gerekmektedir.

Hakediş damga vergisi

Uhdenizde kalan herhangi bir işte sözleşme imzalayabilmek için 1. Damga vergisini ödedik ancak yükümlülüğümüz tamamlanmadı. Şimdi sırada 2. vergimiz mevcut. Firma tarafından bu sefer ödenecek vergi yine sözleşme üzerinden ancak her ayki düzenlenen istihkak bedeli tutarı üzerinden %0,948 rapordan İdare tarafından kesilecektir. Açık olmak gerekirse, aynı vergi iki sefer tahsil edilmekle birlikte Vergi dairesinin özelgelerine göre bu durum tamamen yasaldır. Unutmayalım vatandaşımız kısaca Devlet için var olmaya devam etmesi gerekir.

Tevkifat

Tevkifat nedir ?

Herhangi bir parasal ödeme belgesinde yapılan kesinti anlamında gelir. İdare tarafından yapılacak kesinti istekli nam ve hesabına vergi dairesine ödenecektir.

Tevkifat oranları

Hakediş’ ten kesinti yapılacak KDV tevkifat oranları yapım, hizmet ve mal alımlarında farklı oranları bulunur. Aşağıda ki tabloda şuan ki tarih itibariyle geçerli olacak tevkifat oranları belirtilmiştir. Başka sektörlere ait oranlar için KDV genel uygulama tebliğ güncel haline bakılması gerekmektedir. Çünkü takip edebilmek için devamlı bir sabit personel görevlendirmesi yapılmalıdır.

Yapım işleri ile bu işlere ilişkin
mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
4/10
Servis Taşımacılığı Hizmeti5/10
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler9/10
HAKEDİŞTEN YAPILACAK KDV TEVKİFAT ORANLARI
HAKEDİŞ TEVKİFAT HESAPLAMA

İdarece yüklenici hesabına yatırılacak olan tevkifat hakediş rapor kısmından kesilecektir. Bulunacak KDV’nin örneğin yapım işinde %40 oranı kadar kesinti yapılacaktır. Bu oranlar işin cinsine göre değişmektedir.

Sgk kesintisi

Kamu İhale Sözleşme Kanun’ u kapsamında gerçekleştirilen işlerde, hakediş ödenmesi kapsamında talep tarihi itibariyle sosyal sigortalar kurumu ve idari para cezası borcu olan yüklenicilerin borcunu kendisi ödeyebileceği gibi, İdare tarafından hakediş’ inden mahsup edilebilir. Ancak bu kesinti rapor kısmından yapılmalıdır.

Hakediş Vergi Borcu Mahsubu

Talep tarihi itibariyle yüklenicinin 5.000,00 TL üzerinde vergi borcu çıkması halinde bu borcun kapanması gerekir. Bu tatarın altındaki rakamlar borç olarak kabul edilmeyecektir. Vergi borcu tahakkuk öncesi veya sonrası ödeme esnasında kesilip, yüklenici namına vergi dairesine yatırılacaktır.

Hakediş Fiyat Farkı Teminat Kesintisi

Fiyat farkı verilen işlerde, fark üzerinden%6 veya %9 (aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında alınan işler) teminat kesintisi alınır. Yüklenici bu bedelleri nakit kesilmesini istemez ise, teminat mektubu verecektir.

Hakediş Geçici Kabul Kesintisi

Aylık olarak düzenlenen ödeme raporlarında, bu arada yükleniciden anahtar teslim götürü bedel olan işlerde %3, Birim fiyat götürü işlerde %5 oranında geçici kabul kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti yüklenim tamamlanıp kabul yapıldığında yüklenicinin talep dilekçesine istinaden ödenecektir.

Hakediş Kesin Hesap Kesintisi

Birim fiyat götürü bedel usulüne göre idare tarafından edimi gerçekleştirilen işlerde yapılan kesintidir. İdaresi tarafından kesin bir hesap yapılamadığı için, geçici kabul sonrası iade edilmek üzere yapılan hesap hatalarına karşı yapılacak kesintidir. Kurum tarafından istihkak kesintisi %5 oranında emanete alınmalıdır. Geçici kabul sonrası, kesin hesabın yanı sıra iade ödemesi yapılacaktır. Bu kesintiyi nakit olarak kullanmak isteyen yüklenici, kesin teminat mektubu verir.

Hakediş Gecikme Cezası

Firma tarafından sözleşmede belirtilen bitim tarihinde veya süre uzatımı ile beraber belirtilen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır olmayan durumlarda uygulanır. Yüklenici tarafından gecikilen her gün için şartnamede belirtilen günlük ceza uygulanacaktır. Yükleniciye kesilen cezalar hakediş de muhakkak ki gösterilecektir.

Nefaset Kesintisi

NEFASET NEDİR?

Yüklenimde anlaşmada öngörülen kurallar çerçevesinde işin eksik yapılması sonucu işverenin yükleniciye ödeyeceği istihkak bedelinden yapılan tenzilata denir.

Hakediş’ ten nefaset nasıl kesilir?

Sözleşmesine istinaden tamamlanan bir yapım işinde geçici kabul heyetince yapılan incelemede yapılan işin teknik ve kullanım olarak sakınca bulunmayan, ancak düzeltilmesi kolay olmayan hataların kontrol teşkilatı ve yüklenici ile birlikte belirti bir fiyat indirimi üzerinde anlaşılması halinde tutanağa bağlanarak istihkakın’ dan kesintisi yapılacaktır. Örneğin, yüklenici tarafından iskele söküldükten sonra cephe boyasında basit bir problem varsa, yeniden iskele kurmak çok maliyetli olacağından hatalı kısmın boya tutarı hakediş bedelinden çıkartılacaktır.

HAKEDİŞ ÖRNEK

Her kurumun farklı bir hakediş biçimi olduğu gibi, yapılan işin türü de farklı olabilir. Hakediş örneklerini Microsoft Excel, Word ve PDF formatlarında da indirebilirsiniz.

HAKEDİŞ HESAPLAMA

Örneğin, İş Programına uygun gerçekleştirilen aylık imalat için ayın 1 ile 5’i arasında idareye dilekçe verilecektir. Ardından kontrol teşkilatlı ile yapılacak şifahi görüşmelerde raporların idare tarafından mı, yoksa firmanız tarafından mı hazırlanacağı kesinleştirilir. Firmanız tarafından evraklar hazırlanacak ise, sözleşme, yapılan işler listesi ve iş programını tarafımıza vermeniz halinde kısa sürede hakediş hesaplamanız firmamız tarafından yapılacaktır.

Hakediş ataşman nedir?, Nasıl hazırlanır? 

İmalatların günlük uygulama aşamasında işyerinde günü gününe kayıt altı veya çizimlerinin yapıldığı formlara ataşman denir. Teklif birim fiyatlı götürü işlerde kullanılmaktadır. Ataşmanların hazırlanması ile ilgili kriterler aşağıda detaylı bir biçimde incelenmiştir.

 • Şantiye şefi ve kontrol teşkilatı ile birlikte hazırlanır.
 • Günlük olarak deftere işlenmelidir.
 • Şantiye şefi tarafından imza altına alınır.
 • Yüklenici veya kontrol mühendisi tarafından kazıntı, silinti yapılamaz.
 • İlgili mühendis tarafından sehven hata yapılması halinde kırmızı kalem ile okunacak şekilde düzeltme işlemi yapılır.
 • Yüklenicinin herhangi bir itirazı olması halinde 10 gün içerisinde karşıt görüşlerini bildirir.
Ataşman Örneği
Ataşman Örneği

Kamu Kurum ve Kuruluş ile Özel Sektör projelerinde yeşil defter, ataşman , hesaplamalar ile şantiye şeflerinin zaman kaybedip günlerce şantiye kontrolünü bırakmasını istemeyen firmalara sunmuş olduğumuz bir hizmettir. Fiyatlandırma politikamız , şantiye şefinin şantiyede olmaması maliyetinden çok daha avantaj sağlayacak şekilde olacaktır. Detaylı fiyat almak için bize ulaşabilirsiniz.

Hakediş icmali nasıl düzenlenir

Hakediş icmali örneği
Hakediş icmali örneği

Hakediş icmali, yapılan işlerin girişleri yapıldıktan sonra tüm rakama tek bir yerde toplanır. Bu işlemin gösterildiği yere hakediş icmali denir.

Scroll to Top