düzeltme ilanı zeyilname ilişkisi

Düzeltme ilanı yapılmasının şartları

Kamu ihale kanunu 3, 24 ve 25. maddedeki hükme uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. İhale ilanında hata olması halinde düzeltme ilanı yapılması zorunludur.

İhale dokümanında değişiklik yapılması

Kamu İhale Kanunu

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.
Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.

Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır..

Dokümanda bulunan hataların düzeltilmesi zeyilname ile mümkündür. (Metraj hatası, teknik şartnamede bulunan hatalar vb.) Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26. maddesine göre düzeltme ilanı yapılması gerekir.

Örnek bir olayda, zeyilname ile yapılan değişikliklerde itirazen şikayete konu edilen İdari Şartnamenin 7.5.3. maddesinde yer alan, ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik belgelerinin yeterlik kriteri olmaktan çıkarıldığı, dolayısıyla anılan değişikliğin yeterlik kriterlerine doğrudan etki eden esaslı unsurlar barındırdığı, değiştirilen düzenlemenin İhale İlan’ının 4.3.3. maddesinde yer aldığı anlaşılmakla birlikte, yapılan değişiklik için düzeltme ilanı yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği belirtilmiştir.

Yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunludur.

Yapılan incelemeler neticesinde İhale İlan’ında ve İdari Şartname ’de yer alan düzenlemenin ihale sürecine etki eden esaslı bir unsur barındırdığı, anılan düzenlemenin idarece düzeltme ilanı yapılmaksızın, zeyilname yapılmak suretiyle değiştirilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucu hasıl olmuştur.

Tüm değerlendirmeler birlikte yapıldığında yeterlilik kriterleri ile ilgili değişiklik yapıldığı takdirde, zeyilname yapılsa bile düzeltme ilanı yapılması zorunludur. Düzeltme ilanı yapılmaması halinde ihalenin iptal sebebini doğurur. Kamu İhale Kurumu görüşü bu yöndedir. İhale itiraz ile ilgili desteğe itirazınız varsa bize ulaşabilirsiniz.

Ramazan Özdemir
Ramazan Özdemir
2022-11-21
Mükemmel
ahmet hakan güngör
ahmet hakan güngör
2022-11-16
Aşırı düşük savunma dosyasına vermiş olduğu katkıdan dolayı tekrardan teşekkür ederiz
Atilla Taha Erdoğan
Atilla Taha Erdoğan
2022-11-16
Teşekkürler.
nevin Türksoy
nevin Türksoy
2022-11-09
Elinize emeğinize sağlık.
Ersin köse
Ersin köse
2022-10-11
İşinde gerçekten uzman ayrıca ilgili. Teşekkürler…
Ayhan Kutlu
Ayhan Kutlu
2022-10-05
Mevzuata hakim çok faydalı bir arkadaş

Zeyilname yapılan bir ihalede, düzeltme ilanı yapılması zorun mu?

Düzeltme ilanı yapılması zorunluluğu, yeterlilik kriterleri ile ilgili zeyilname yapılması halinde düzeltme ilanı yapılması zorunludur. Aksi halde ihale iptal edilir.

Scroll to Top