Aşırı düşük sorgusunda kullanılan tutanaklar

Aşırı düşük sorgusunda kullanılan Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7, Ek-O.8, tutanaklar

Faturayı düzenleyenin veya alıcının adı ve soyadı/Ticaret ünvanı TC/ Vergi Kimlik No su” kısmına fiyat teklifi veren mükellefin unvanının yazılması elenme sebebidir.2021

2021/UY.I-1139 nolu Kamu İhale Kurumu Kararın’ da elenme sebebi olmuş 
2021/MK-382 mahkeme kararında, süre verilerek tamamlatılması istenmiştir.

Ek-O.6 tutanak tarihi ile teklif tarihi farklı olursa elenme sebebimidir?

Bu çerçevede, ihalenin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat teklifinin üzerinde, fiyat teklifi tarihinin 24.10.2021, teklife dayanak gösterilen tutanak tarihinin de 24.10.2021 olduğunun belirtildiği, ancak fiyat teklifinin ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6)  ise tutanak tarihinin 27.10.2021 olduğu, diğer bir ifade ile tutanak üzerinde yazan tarih 27.10.2021 iken, fiyat teklifinde tutanak tarihinin 24.10.2021 olarak beyan edildiği, fiyat teklifindeki tutanak tarihi ile sunulan satış tutarı tespit tutanağının tarihinin uyuşmadığı, fiyat teklifinin düzenlendiği tarihin dayanak satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) tarihinden önce olamayacağı dolayısıyla tutanağın bahse konu fiyat teklifinin dayanağı olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin bilgilerin belirtilmediği, söz konusu tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olup olmadığının anlaşılamadığı, dolayısıyla tespit tutanağında fatura bilgileri tablosu içerisinde yer verilen ortalamaya esas faturanın da son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemi ile uyuşup uyuşmadığı tespitinin yapılamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.   

Fiyat Teklifinin altında ki SMMM müşavir ibaresi sayı ve tarih olmalıdır. Elenme Sebebidir.(04/2015)

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/022 Gündem No : 24 Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : 2015/UY.I-936

EK-O.6 tutanaklarında malzeme, nakliye, işçilik ayrılması gerekir.

Aşırı düşük teklif sorgulamasında firmaların almış olduğu fiyat tekliflerinin mevzuat gereği eki olan tutanaklarda ve fiyat tekliflerinde malzeme, işçilik/montaj, nakliye ayrıştırılması gerekir. Ayrıştırılmaması halinde elenme sebebidir.

Danıştay 13. Dairesinin 26.04.2022 tarihin’ de almış olduğu karar ile aşırı düşük teklif sorgulama sırasında hem İdareler hemde Yükleniciler açısından büyük bir karmaşaya sebebiyet vereceği açıktır. Olayı detaylı bir biçimde aşağıda bilgilerinize sunucağım. 

Bilindiği üzere aşırı düşük teklif savunmada imalat kalemlerinin açıklamasında fiyat teklifi ve tutanakları alınarak maliyet açıklaması yapılabilmektedir. 2021 yılındaki hukuki olayda firma fiyat teklifini ve tutanakları almış, ve savunması idarece kabul görerek ihale uhdesinde bırakılmıştır. Sınır değerin üzerindeki firma Kamu İhale Kurumuna itiraz etmiş aşağıdaki sebeplerden dolayı firma elenmiştir.

“Fiyat teklifine esas Satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer verilen  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının, tek bir kalem olarak düzenlendiği, dayanak olarak sunulduğu fiyat teklifinde yer verilen montaj/işçilik, nakliye gibi gider kalemlerini içermediği görülmüştür.

Satış tutarı tespit tutanaklarının idarece talep edilmesindeki amaçlananın da alınan fiyat tekliflerinin gerçeğe uygun olup olmadığının anlaşılması olduğu dikkate alındığında, fiyat tekliflerinde kalemler halinde belirtilen maliyetlerin aynı şekilde tutanakta da kalemler halinde ayrı ayrı açıklanması gerektiği,

 Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından sunulan satış tutarı tespit tutanağında fiyat teklifine konu iş kaleminin tek bir tutar olarak belirtildiği görülmüş olup, söz konusu bedelin tek başına malzeme bedelini mi,  yoksa montaj/işçilik, nakliye dahil  bedeli mi içerdiği veya tüm bedelleri içerip içermediğinin anlaşılamadığı, bu itibarla da fiyat teklifinde beyan edilen montaj/işçilik, nakliye bedellerinin fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) ile desteklenemediği bu itibarla söz konusu Satış tutarı tespit tutanağının(Ek-O.6)  mevzuata uygun olmadığı,” belirtilerek firma elenmiştir.

Ek-O.6 kamyon fiyat teklifinde, faaliyet alanı sorgulanabilir ancak araç alım satım yetki belgesi sorgulanamaz.

Karayolları yol bakım hizmet alımı işlerinde, güncel fiyatı bulunmayan kamyon ve greyder rayiçlerinde fiyat teklifi alındığında, teklif alınan firmanın araç alım satımı faaaliyet alanı olması gerekmekle birlikte, araç alım satım yetki belgesi sorgulanamaz.

SMMM faaliyet belgesinin geçerlilik tarihi elenme sebebi olamaz.

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında alınan fiyat tekliflerinin eki olan tutanaklarda Mali Müşavirin faaliyet belgesinin süresinin bitmiş olması elenme sebebi değildir. 

Bu hususta ki kararda “Fiyat teklifi ekinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavire ait faaliyet belgesinin sunulduğu, söz konusu faaliyet belgesinin geçerlilik tarihinin 11.09.2020 olduğunun tespit edildiği ancak faaliyet belgelerinin geçerlilik sürelerinin tutanakların esasını etkileyecek nitelikte olmadığı, fiyat teklifine dayanak Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının ekindeki faaliyet belgelerinin geçerlilik tarihinin fiyat teklifinin düzenlenme tarihini kapsamamasının meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği, ayrıca faaliyet belgesine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nde sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı,” belirtilmiştir. 

Bu durumda tutanak ekinde sunulan faaliyet belgelerinin tarihi, ihale tarihi itibariyle geçerli olmasa bile, teklifin esasını değiştirecek bir durum ortaya çıkarmadığı için teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmeyecektir. 

Scroll to Top