Hizmet alımında tekliflerin eşit olması

Hizmet alımında tekliflerin eşit olması

Hizmet alımında tekliflerin eşit olması durumu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerçekleştirdikleri hizmet alım ihalelerinde (temizlik, araç kiralama, bakım, onarım, güvenlik vb.) en avantajlı teklifin iki istekli tarafından aynı bedel teklif edilmesi halinde yapılacaklar Kamu İhale Kurumu tarafından 10.01.2023 tarihinde ilan edilmiştir.

Kamu İhale Kurumu

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda(Hizmet alımında tekliflerin eşit olması),

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek hesaplanan sözleşme tutarının dikkate alınması gerektiğine, Kararın sonuç kısmının Ekap’ ta gerekli teknik altyapı geliştirmelerinin tamamlanmasını müteakip Kurumun resmi internet adresinde ve Ekap’ ta ilan edilmesine karar verilmiştir. 10.01.2023

Teklifin eşit olması halinde puanlama ile ilgili program yayınlandığında sitemizde detaylı bilgi verilecektir. e-ihale sistemi ile artık tamamen tüm mevzuata entegre hale getirilmektedir.

Hizmet alımında tekliflerin eşit olması

hizmet-aliminda-esit-teklif-

4734 Sayılı Kamu İhale kanunu hizmet alımları uygulama yönetmeliğinde bu durum açıklanmıştır.

Hizmet alımı uygulama yönetmeliği Madde 63

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır.

Şeklinde düzenleme yapılarak bazı verilen tekliflerin eşit olması halinde bazı şartlara bakılması mevzuat 10.01.2023 tarihi itibariyle bağlanmıştır. Bu durumda puanlama usulü getirilmiş ve puan şartları etraflıca belirtilmiştir.

İş deneyim belgesi toplamları

İsteklinin veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip olanların pilot ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan verilecektir.

İşin yapılacağı yerde faaliyette bulunmak

İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verilecektir.

Ortak girişim değerlendirmesi

Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, bendindeki kriterin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

Eşit teklif halinde puanların değerlendirilmesi

Fiyat dışı değerlendirme unsuru bulunmuyorsa

Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

Fiyat dışı değerlendirme unsuru bulunuyorsa

Hizmet alımında tekliflerin eşit olması halinde Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

Hizmet alımında tekliflerin eşit olması halinde mevzuatta gösterilen yöntem ile puanlama yapılarak sorun çözülür.

Elektronik ihalede hizmet alımında tekliflerin eşit olması halinde

Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.

Hizmet alımında tekliflerin eşit olması halinde, avantajlı firma hangisidir?

İhalede teklifin eşit olması halinde avantajlı firma, ihalenin bulunduğu ilde faaliyet gösteren istekli avantaj sağlamaktadır.

Scroll to Top